318.9
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
23.1
میلیون بیپ