305.8
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
21.5
میلیون بیپ