303.6
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
21.1
میلیون بیپ