گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
6615 بیپ
مادام
2.8 بیپ در روز
101880 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه

برچسب ‌های شخصی

¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
26 فروردین - 22:07
6
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
❤: لاو یعنی تو 8 - ): x یعنی من ; ; ) ❤: لاو: - * @ } ; -
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
16 فروردین - 20:30
6
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
8 - ); ; ) مامانشه این خانـــــــــوم8 - ): - * @ } ; -
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
6 فروردین
6
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
: - *: پارتی @R74 تولـــــــدت مبارک : دست: پارتی : - * 8 - ); ; )
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
23 اسفند
6
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
8 - ); ; ): x تا#تو باشی از هیچ نخواهــم..; ; )8 - ): x @ } ; -
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
10 اسفند
6
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
: x8 - ): - *گر ب سرشود ب سرنمیشود..!8 - ): x; ; )@ } ; -
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
25 بهمن
6
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
21 بهمن
6
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
@ } ; -: x8 - ) #تو جــــــــانـــے و جهـــــــــــــــــانــے...; ; )8 - ) @ } ; -
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
12 بهمن
6
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
8 - ); ; ): x #من و یہ تیــــمیم بـــــدون هـــم !!8 - ); ; ): x @ } ; -
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
9 بهمن
6
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
@ } ; - عاشق نمی شود،: )بلکه آنچه می شود در نظرش !@ } ; -
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
8 بهمن
6
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
@ } ; -8 - ): x چـــــه مــے روے انــدر !!; ; )8 - ): - * @ } ; -
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
6 بهمن
6
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
25 دی
6
¥ پرنســـس بیـپـفا ¥
8 - ); ; ) همیشه ❤ حتی اگرهیچکس قدرمهربانیم راندانست; ; ) که به جای همه برایم جبران میکند: لاو8 - )
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15