303.7
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
21.1
میلیون بیپ