307.6
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
21.7
میلیون بیپ