319.1
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
23.2
میلیون بیپ