گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
● мıšš ραяαđøχ ●
13 بیپ
مادام
0 بیپ در روز
4976 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
● мıšš ραяαđøχ ●
28 اردیبهشت
1
● мıšš ραяαđøχ ●
در online
حـال و هَـوآیِ مـن .. تـآ برنــگردی ، برنمیـگـردهـ ..
● мıšš ραяαđøχ ●
5 آبان 95
1
● мıšš ραяαđøχ ●
در ..MemorY-
یـه عـآلَمـه دوسِـت دآشتـَم .. بـآت بـودم توو یـه عـآلمِ دیــگه .. اما زَدی زیــرِ قولات کـه شـدم یـه آدم دیــگه .. بــخوای برگـردی یه عالَـمه دیـره ..
● мıšš ραяαđøχ ●
9 خرداد 95
1
● мıšš ραяαđøχ ●
در ..MemorY-
شَب ـآ تـَرسیــدی زُل بـِـزَن از پـَنجــَرَت بـه مــآه ..
● мıšš ραяαđøχ ●
8 خرداد 95
1
● мıšš ραяαđøχ ●
در ..MemorY-
عآشــقِ تو بــودَم وَلی نَــه عآشــقی کهـ بیــآی و بِبــینی نبآشــه دیــگه .. عِشــقت وآسَم نَـقـاشی میشـه .. تو ذهـنَم فهمیـدَم نبآشــی میشـه ..
● мıšš ραяαđøχ ●
26 اردیبهشت 95
1
● мıšš ραяαđøχ ●
در ..MemorY-
تَنـــهآ چــیزی کهـ نَـــدارمــ , حَــسرتِ دیــروزهـ (: ..
● мıšš ραяαđøχ ●
18 بهمن 94
1
● мıšš ραяαđøχ ●
در ..MemorY-
کِــنآر مَــن کــه راآاه مــیری , بـه دُنیـآاآم اِعتـــبآر میــدی ..
● мıšš ραяαđøχ ●
14 بهمن 94
1
● мıšš ραяαđøχ ●
در ..MemorY-
اون ـکه خـَنــدَش رو دیــوآرِـه , طـَــرح تـصــویـر مَـن ـه ..
● мıšš ραяαđøχ ●
5 دی 94
1
● мıšš ραяαđøχ ●
در ..MemorY-
دِلَــم یـه جــآاآده میــخـوآد , بــآ یـه هَــوآیِ بـــآاآرونــی ..
● мıšš ραяαđøχ ●
1 آذر 94
1
● мıšš ραяαđøχ ●
وَقــــتـی حآلــــَم بَــــد بود شـــــونه لآغَــــرِت .. مـــیدونســــتَم وآسَــــم خونــــه آخَــــره ..
● мıšš ραяαđøχ ●
21 آبان 94
1
● мıšš ραяαđøχ ●
شآیَــــــد هَـــــمه چــــی بِدون ــــه مَن خوب شــــهـ (: ..
● мıšš ραяαđøχ ●
10 آبان 94
1
● мıšš ραяαđøχ ●
نِــگـآ نـمیـکـُـنی پُـشـتِ سَـرتُ .. چــون کـه هَـنو بـویِ اُدکـُلن مـَـنُ میشـنآسیـ ..
● мıšš ραяαđøχ ●
29 مهر 94
1
● мıšš ραяαđøχ ●
مَــن و عـِـزرآئیــل ((: ..
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15