گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
ᔕђαℓαᙢᗩ
4599 بیپ
موسیو
1.9 بیپ در روز
54401 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
ᔕђαℓαᙢᗩ
18 اردیبهشت 95
3
ᔕђαℓαᙢᗩ
در DarD
تنهایـی ، مهربانـم کرده است . . . شبیـ ه سربازی ، کـ ه از روی برجک دیده بانی ، برای تک تیرانداز آن سوی مرز ، دست تکان می دهد . . .
ᔕђαℓαᙢᗩ
12 اردیبهشت 95
3
ᔕђαℓαᙢᗩ
در DarD
مثـل شهـری جنگـی ام ، کـ ه سالها بعد از نبرد ، بازسازی گشتـ ه امـا باز هم آباد نیست . . . . !
ᔕђαℓαᙢᗩ
12 اردیبهشت 95
3
ᔕђαℓαᙢᗩ
در DarD
ای کـ ه دستت میرسد ، کـاری بکن . . . . .
ᔕђαℓαᙢᗩ
11 اردیبهشت 95
3
ᔕђαℓαᙢᗩ
در DarD
تنهـایـی ، زمستان سیبـری است انگــآر . . . . استخـوآن میترکـاند لآکـردآر . . . .
ᔕђαℓαᙢᗩ
7 اردیبهشت 95
3
ᔕђαℓαᙢᗩ
در DarD
برای من دنیا یعنی . . . . مزرعـ ه ی کوچک ؛ خانـ ه ی جمـع و جُـور ؛ و ... زنـی کـ ه دوستـش دارم ...
ᔕђαℓαᙢᗩ
5 فروردین 95
3
ᔕђαℓαᙢᗩ
در DarD
عاشقانـ ه هایـم رژیـم گرفتـ ه انـد . . . رژیم کلمـات . . . تنهـا . . . با یک واژه سیر میشونـد . . . آن هـم تو . . .
ᔕђαℓαᙢᗩ
15 بهمن 94
3
ᔕђαℓαᙢᗩ
در DarD
عشق یعنی : مـــنِ سرمایـیِ تب دار و مریض ، ژاکـتم را بدهـم تا تـــــــــــو سرمـا نخـوری ...
ᔕђαℓαᙢᗩ
29 دی 94
3
ᔕђαℓαᙢᗩ
در DarD
مراقـب من باش . . . . . از من ، فقـط تو مانـده ای . . . . . "?...Do you understand"
ᔕђαℓαᙢᗩ
28 دی 94
3
ᔕђαℓαᙢᗩ
در DarD
کـــاش ؛ خــدا بــودم . . . ! بــازگــشــتِ تــو ، بــ ه ســـوی مــن بــود . . . !
ᔕђαℓαᙢᗩ
26 دی 94
3
ᔕђαℓαᙢᗩ
در DarD
ﺑﻌﻀﻰ ﺭﺍﺑﻄـ ه ﻫـﺎ ... ﻧـ ه ﻋﺎﺩﺗﺴﺖ ... ﻧـ ه ﻋﺸﻘﺴﺖ ... ﻧـ ه ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ... ﭼﻴﺰﻯ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﺳﺖ ... چیـزی بـ ه نـآم تنهـآیـی ../..
ᔕђαℓαᙢᗩ
22 دی 94
3
ᔕђαℓαᙢᗩ
در DarD
چشمانت سگ دارد اما ......... سگــی ولگرد کـ ه برای هر رهگـذری دم تکـان میدهد !!!
ᔕђαℓαᙢᗩ
16 آبان 94
3
ᔕђαℓαᙢᗩ
در DarD
دلـــم مـــی خواهد بخوابـــم ، مثــل ماهـــي حوضمـــان . . . . كــ ه چنـــد روزيـــست ، روي آب خوابــيده اســـت . . .
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15