گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
130 بیپ
مادام
0.1 بیپ در روز
7462 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
2 مرداد
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
چوخ موتولی گون او زامان دیر کی گوزل یولداشین بوتوی گئجنی سنه تورک دیلی اورگده 8 - ); ; ): لاو بیر دونیا سنی سویرم منیم عاشقیم : x: - *: بغل @GhBL : x
4 نظر
bimo molae paria_p bardia2020 ARTZ GhBL calprit medadrangi123 dok
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
19 تیر
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
میـــــکنــــــم ... !
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
16 تیر
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
مــــَن وگنـــــج بـــعد از ایـــن ... زهـــی پادشــــآهی زهــــی سلطنـــــت ... #3>
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
31 خرداد
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
هـــزار بوســــه بــه ســوی خــدا فرســتادم....از آنــــکه دیــــدن تــــُو قســــمت خــدایـــی بــود... شـــب از کــــرانـه دنیـــای مـــَن جــدا شــده بــود... کــه هــرچــــه بـــود تــــُو بــودی و روشــنایــی بــود... مشــیری
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
9 خرداد
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
تو نبآشی تمآم این دنیآ مملو از مردم هآی بیمار است .. تو نبودی اذیتم کردند .. زندگی سخت است ..
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
7 خرداد
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
در دســـتانت چه پنهـان کـرده ای؟! ... گـُل یـا پـوچ ؟! ... نـه!!نـه...!!دســتانت را بـاز مـَکن ...میتــرسـم حـسم تـباه شود ...بـُگـذار تـا در ایـن تـوهـم بمـانم ...کـه شایـد درون دسـتان مهـربانــت ... بــرایـم کمـی عــشق پنهـــان اســـت ...
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
1 خرداد
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
بـه غـمِ کسـی اســیرم کـه زِ مـَن خبر نـدارد.... عجــب از محبـت مـَن کـه در او اثـر نـدارد... غلـط اسـت هـر کـه گویـد دل به دل راه دارد... دلِ مـَن زِ غـُصه خـون شـد دلِ تـو خــبــر نـدارد
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
28 اردیبهشت
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
تو مرا جان و جهاني چه کنم جان و جهان را ...
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
26 اردیبهشت
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
آرامِشــــــــــــم تُــــــــویی...8 - )
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
27 تیر 95
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
خُــــــــدا را دوســــــت بدارید ... حَــــــداقلـــــش ایــــن اســــت که یـــــکی را دوســـــت داریـــــد کِـــــه روزی بـــــه او مـــــی رســید ...!
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
22 اردیبهشت 95
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
یـه کـــارِ عـــادی بــــــا یه طرز فکر جَـــذابــــ پـــاها رو زمـــــین ولــــی طَرفدار پَــــــــــــــــــــــــرواز
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
10 اردیبهشت 95
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
نَبایَـدْ وایسیــمْ بِریـمْ بِرِسیـمْ بهـِ چیزایـے کِهـ خواستیـمْ..
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15