گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
ابوالقاسم کریمی
22 بیپ
farzandezamiin.blogfa.com
موسیو
1.2 بیپ در روز

دنبال‌کنندگان

برچسب ‌های شخصی

ابوالقاسم کریمی
29 فروردین - 05:13
1
ابوالقاسم کریمی
.......هوا سرد است و من عریان ترسم/ درون ِ مسلخ ِ زندان ِترسم/ من ِ ویران شده در سیل ِ اندوه/ گرفتار تب ِ سوزان ترسم @ } ; -
ابوالقاسم کریمی
28 فروردین - 19:14
1
ابوالقاسم کریمی
/آدميزاد اگر بي ادب است آدم نيست/ فرق در بين بني آدم و حيوان ادب است
نظر
ابوالقاسم کریمی
28 فروردین - 19:13
1
ابوالقاسم کریمی
/آخر چه شد که اين همه نامهربان شدي/ چيزي که خوش نداشتم اي دوست، آن شدي
1 نظر
1998panah
ابوالقاسم کریمی
28 فروردین - 19:12
1
ابوالقاسم کریمی
/آخر به اسارت دل حسرت زده خو کرد/ شادم که دگر ياد گريز از قفسم نيست
نظر
1998panah
ابوالقاسم کریمی
28 فروردین - 19:11
1
ابوالقاسم کریمی
/آخر از راه دل و ديده سر آرد بيرون/ نيش آن خار که از دست تو در پاي من است
نظر
GHazal_JOOON
ابوالقاسم کریمی
28 فروردین - 19:10
1
ابوالقاسم کریمی
/آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش/ اين چراغي است کزين خانه به آن خانه برند
نظر
GHazal_JOOON
ابوالقاسم کریمی
28 فروردین - 19:10
1
ابوالقاسم کریمی
/آتش پر از قهر تو مي گفت: برو/جذبه ي چشم پر از مهر تو مي گفت بايست
نظر
GHazal_JOOON
ابوالقاسم کریمی
28 فروردین - 19:06
1
ابوالقاسم کریمی
/خدا چه حوصله ای داشت روز خلقت تو/که هیچ نقص ندارد تراش قامت تو
نظر
ابوالقاسم کریمی
28 فروردین - 19:05
1
ابوالقاسم کریمی
/بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید/بهار رفت و تو رفتی و هر چه بودگذشت
نظر
ابوالقاسم کریمی
28 فروردین - 19:02
1
ابوالقاسم کریمی
عشق را از تیر و خنجر باک نیست/اصل عشق از آب و باد و خاک نیست
نظر
ابوالقاسم کریمی
28 فروردین - 19:00
1
ابوالقاسم کریمی
هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق///هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق
نظر
ابوالقاسم کریمی
28 فروردین - 18:59
1
ابوالقاسم کریمی
هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟؟؟؟////من در میان جمع و دلم جای دیگر است ..... سعدی @ } ; -
نظر
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15