321.0
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
23.8
میلیون بیپ