321.9
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
24.1
میلیون بیپ