309.7
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
22.0
میلیون بیپ