318.4
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
23.0
میلیون بیپ