311.5
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
22.2
میلیون بیپ