301.8
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
20.6
میلیون بیپ