309.8
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
22.1
میلیون بیپ