320.0
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
23.4
میلیون بیپ