302.7
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
20.8
میلیون بیپ