316.8
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
22.9
میلیون بیپ