308.5
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
21.8
میلیون بیپ