303.6
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
21.0
میلیون بیپ