313.0
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
22.3
میلیون بیپ