316.7
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
22.8
میلیون بیپ