301.5
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
20.4
میلیون بیپ