320.6
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
23.6
میلیون بیپ