313.6
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
22.5
میلیون بیپ