314.5
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
22.6
میلیون بیپ