309.7
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
22.1
میلیون بیپ