305.8
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
21.4
میلیون بیپ