308.6
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
21.9
میلیون بیپ