320.5
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
23.5
میلیون بیپ