305.1
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
21.3
میلیون بیپ