313.2
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
22.4
میلیون بیپ