321.2
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
23.9
میلیون بیپ