304.1
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
21.2
میلیون بیپ