316.3
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
22.7
میلیون بیپ