321.8
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
24.1
میلیون بیپ