گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
~Negar~
627 بیپ
مادام
0.7 بیپ در روز
75998 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
~Negar~
27 دی - 18:34
4
~Negar~
مـاهی هـا خوشبـختنـد .. دلتنـگ نمی شـوند , با حـافظـه های سـه ثانـیه ای .,♥
~Negar~
24 دی - 22:07
4
~Negar~
تنهـایی را .. مـن اختـراع کـردمـ .,
~Negar~
22 دی - 18:52
4
~Negar~
با هـزاران قلـبی کِ در سیـنه جمـع کـرده امـ .. دوسـتت دارمـ .,❤
~Negar~
20 دی - 19:52
4
~Negar~
بـدهمـ تکیـه بِ تــــو .. شـانـه شـدن را بلـدی ؟ ., ❤
~Negar~
19 دی - 17:41
4
~Negar~
الهـه نـااز همیشـه میگفـت 8 - ) آدمـ وقتـی از قلب ُ احسـاسش مطمئـنه 8 - ) دوسـت داشتـنش رو با صـدای بلنـد فـریاد میزنه ❀◠‿◠❀ @Elahe-Naaz هیشکـی قـدِ تـو جراتش رو نـداشت کِ : لاو 8 - )
~Negar~
17 دی - 22:32
4
~Negar~
در A woman
گـریه کردن .. همیشـه چیز بـدی نیسـت , گـاااهی نشـونۀ ایـنِ کِ زمـان زیـادی قَـوی بـودی .,❤
~Negar~
16 دی - 21:28
4
~Negar~
♥●•٠
~Negar~
14 دی - 20:15
4
~Negar~
مـن .. حاصـلِ جمـعِ تـب ُ تشـویـش ُ شـب بیـداری امـ ., ♠
~Negar~
13 دی - 18:45
4
~Negar~
آدمـاای زخمـ خـورده .. همیشـه لبـخنـد بِ لـب دارن ., ♣
~Negar~
12 دی - 17:46
4
~Negar~
بضـیااا اینقـد بهشـت ُ جهنـمـ ُ بِ آدمـ دیکتـه میکنـن .. کِ خـودشون گرفتـار غلط امـلایی میشـن ^_^
~Negar~
9 دی 95
4
~Negar~
بغَـلمـ کـن .. کِ دلـمـ خـواب ابـَد میخـواهد .,❤
~Negar~
6 دی 95
4
~Negar~
♥●•٠
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15