گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
porachoo1
1732 بیپ
موسیو
0.8 بیپ در روز
40796 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
porachoo1
6 ساعت
3
porachoo1
نتــرس مــَرد"..سیــبـ رآ بـرآی خــودَتــ گــآز بـِزن...ایــن حــَوا اَرزِش "عشــق و بهشـــتـ" رآ نـدآرد...
porachoo1
3 دی 97
3
porachoo1
خیلـی هآ برآی فرآر از تنهآیـی به بقیـه دروغ میگـن ولـی مـن برآی تنهآ بودن دروغ میگـم !!!
porachoo1
30 آذر 97
3
porachoo1
گاهی این قدر با خودش حرف میزند که تبدیل می شود به دو نفر!...
porachoo1
29 آذر 97
3
porachoo1
وقتـی درحـآل تلآش وآسـه تغییـر دآدن یه احمـق هستـی... همزمـآن درحـآل اثبآت حمـآقت خـودتـی...
porachoo1
23 آذر 97
3
porachoo1
چیـزی که خـوب فهمیـدم اینه کـه..: خـودتو پیـدآ کن...گـور بآبآی نیمـه گم شـده...
porachoo1
16 آذر 97
3
porachoo1
به خـُدآ شب برآی خـوآب بـود... ولـی کـآش عآشق نمـی شدیم...
porachoo1
16 آذر 97
3
porachoo1
همـه پرنده هـآ کـه پروآز نمـی کنند...همـه آدمـآ هم کـه نمیمـونن..
porachoo1
4 آذر 97
3
porachoo1
In another world I will have him ...Good Night...
porachoo1
4 آذر 97
3
porachoo1
هیـچ انسآنـی دوس ندآره بمیـره...ولـی بآ ایـن حـآل همـه آرزو میکنن برن بهشـت...
porachoo1
3 آذر 97
3
porachoo1
می پسـندم پاییـز را که معافـم می کنـد از پنـهان کردن دردی که در صـدایم می پیچـد ُ اشکی که در نگاهـم می چرخـد آخر همه مـی داننـد سـرما خورده ام . . . !
porachoo1
25 آبان 97
3
porachoo1
تـوی زندگـی حقآیقـی هسـت کـه میشـه فهمـید...ولـی نمیشـه فهمـوند...
porachoo1
10 آبان 97
3
porachoo1
خیـلی مرآقـب بآش...گآهـی نآله آدمـها از روی مظلومیـت نیسـت...گـرگ هم کـه زوزه میکشـه از روی دریـدنه.. نـه چیـز دیگـه...
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15