گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
9 بیپ
0 بیپ در روز
3328 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
21 خرداد 93
1
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
خدا این زندگی دکمه خروج نداره خسته شدم میخوام خروج بزنم ... : (
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
19 خرداد 93
1
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
خیلی سخته هنوز منتظرش باشی ولی اون راهشو جدا کرده و دیگه نمیخوادت ... : (
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
19 خرداد 93
1
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
خدا میشه بچگیمو بهم برگردونی دلم خیلی بچگیمو میخواد ... : (
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
18 خرداد 93
1
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
ﺧـﺴﺘـﻪ ﻧـﺒﺎﺷﯽ ﻣـﺮﺩ ، ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﻏـﯿـﺮﺗـﺖ . . .
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
6 خرداد 93
1
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
یادداشتی از جنس ابریشم 8 - )
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
2 خرداد 93
1
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
حَقیقَتی آشکار ...
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
22 اردیبهشت 93
1
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
مَـجـآزی هَستیم ... اَمآ دِلِمآن مَجآزی نیست ... میشکَنَد ... حَوآسَت به تآیپ کَردَنَت بآشَد ...
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
19 اردیبهشت 93
1
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
سُکوت میکُنَم بِگذآر حَرف هآیِ دِلَم آنقَدَر یِکدیگَر رآ بِزَنَند تآ بِمیرَند . . .
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
15 اردیبهشت 93
1
͠Ṗ͠♡͠Ʊ͠Ŕ͠Y͠Λ
گُـذاشَـتَـــــم بـِـه دارم بِکِشَنـد ، بــی گُنــاه بـــودَم اَمآ حـوصلـــه اِثبـــاتَش را نــَـداشتَم . . !
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15