گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

جستجوی برچسب: #comment

علی حاتمی
11 بهمن 94
1
علی حاتمی
چرا ازدواج نکردی؟
علی حاتمی
10 بهمن 94
1
علی حاتمی
پرسید: کی ازدواج میکنیم؟
علی حاتمی
10 بهمن 94
1
علی حاتمی
آدم در تنهایی است که می پوسد و پوک می شود و خودش هم حالیش نیست. می دانی؟
علی حاتمی
9 بهمن 94
1
علی حاتمی
اگر عشق کتاب بود قطعا میسوزاندمش تا هم از واژه های سهمگینش رهایی یایم هم...
علی حاتمی
8 بهمن 94
1
علی حاتمی
زندگی با بی خبری از این که کی هستم و چرا هستم ممکن نیست
علی حاتمی
8 بهمن 94
1
علی حاتمی
هنگامی که عاشق یک زن می شوید...
علی حاتمی
5 بهمن 94
1
علی حاتمی
هر وقت بین دوتا انتخاب مردد بودی
علی حاتمی
5 بهمن 94
1
علی حاتمی
کمتر کسانی میدونن آواز قو یعنی چی…
fandoghi...!
1 بهمن 94
4
fandoghi...!
علی حاتمی
26 دی 94
1
علی حاتمی
در online
هفت سال مردم شناسی خواندم در کنار آدمهایی که ته کلاس به مژه هایشان ریمل میزدند و رشته شان را مسخره میکردند
علی حاتمی
24 دی 94
1
علی حاتمی
و زمستان تنها نام زنی عریان است که هر شب هوس میکند با فندک یک مرد بسوزد
علی حاتمی
22 دی 94
1
علی حاتمی
فقط یک بار زندگی کردن، مانند هرگز زندگی نکردن است
صفحات: 4 5 6 7 8