گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
170 بیپ
موسیو
0.1 بیپ در روز
13166 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
3 اسفند - 13:12
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
او فقط آمده بود، از دل ما رد بشود ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
27 بهمن - 22:38
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
صـدآیِ تـو لـآلـآیی میـشـه تـو گـوشِ مـن ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
25 بهمن - 14:56
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
تـو چـن تـآ خـط رو پیـشـونـی هِـدیـه دآدی بـه مـن ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
23 بهمن - 23:01
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
هـیچوقـت وآسـه رفیـقـتون لـآشی بـآزی درنـیـاریـد , رفیـق حـُرمـت دآره ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
22 بهمن - 21:23
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
بـدتریـن حـآلـتِ یـک عـشـق بـلـآ تـکـلـیفـیـست ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
22 بهمن - 01:06
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
اتـم هـایِ مـن تـک تک اتـم هـاتـو دوسـت دآرن ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
21 بهمن - 14:50
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
اینـقـد میـکـشـم تـآ پـیـکـآسـو شـم ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
15 بهمن - 23:19
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
پـآرگـیِ حـنـجـره از عـمـق سـکـوت ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
21 دی
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
بعـضی پـسرآ از بـس هَـوَلـَن ولشـون کنی بـه سـگ مآده میگـن خـآنومـم ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
16 دی
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
‏بـه قربـون صـَدقـه هـای اولـِش نیست ‏بـه وآیسـتـادنـای آخـرشِه ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
27 آذر 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
بـعضـی وَقـتـآ فـقط مـنتظـرِ شنـیـدن یـه "ببخشـید" هـسـتی تـآ بـبـخشی ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
8 آذر 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
از هـمه نـآمردتـر اونـیه کـه بـآ این بـهونـه میـره : تـو لـیآقـتـت اَز مـن بیـشـتره ..
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15