گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
171 بیپ
موسیو
0.1 بیپ در روز
13714 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
6 فروردین 96
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
اونکـه رفـتـه بـآیـد بشـی بـیـخیـآلِـش ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
3 اسفند 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
او فقط آمده بود، از دل ما رد بشود ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
27 بهمن 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
صـدآیِ تـو لـآلـآیی میـشـه تـو گـوشِ مـن ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
25 بهمن 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
تـو چـن تـآ خـط رو پیـشـونـی هِـدیـه دآدی بـه مـن ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
23 بهمن 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
هـیچوقـت وآسـه رفیـقـتون لـآشی بـآزی درنـیـاریـد , رفیـق حـُرمـت دآره ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
22 بهمن 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
بـدتریـن حـآلـتِ یـک عـشـق بـلـآ تـکـلـیفـیـست ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
22 بهمن 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
اتـم هـایِ مـن تـک تک اتـم هـاتـو دوسـت دآرن ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
21 بهمن 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
اینـقـد میـکـشـم تـآ پـیـکـآسـو شـم ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
15 بهمن 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
پـآرگـیِ حـنـجـره از عـمـق سـکـوت ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
21 دی 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
بعـضی پـسرآ از بـس هَـوَلـَن ولشـون کنی بـه سـگ مآده میگـن خـآنومـم ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
16 دی 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
‏بـه قربـون صـَدقـه هـای اولـِش نیست ‏بـه وآیسـتـادنـای آخـرشِه ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
27 آذر 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
بـعضـی وَقـتـآ فـقط مـنتظـرِ شنـیـدن یـه "ببخشـید" هـسـتی تـآ بـبـخشی ..
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15