گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
⇝⇝⇝ẤŞℳẩ⇜⇜⇜
25 آبان 1392, 01:17

آموزش انواع زبانهای رمزی

asma222

آموزش زبان رمزی!!!
زبان زرگری:
هر کلمه رو باید بخش بخش کنیم بعد از هر بخش یه ز اضافه می کنیم.
مثال:بابا=بازا بازا
برو خانه=بزو رو زو خازا نه ز
*******************************************************************
زبان مرغی:
ر و غ نقش مهمی در این زبان دارد.و پشت سره هم می آید ر ساکن و
بعد از یک حرف صدا دار میاد.اولی ساکن و بعدی حرکت حرف اصلی را میگیره.
خیلی پیچیده بود خودم هم نفهمیدم اگه شما فهمیدید توضیح بدید.
******************************************************************

زبان گنجشکی:
در این زبان میان حروف کلمه ج . ش اضافه میشه
مثال:من نمی آیم=مشج نشج میش نشج مشج یشجا یشجم
زبان درویشی:
کلا قاعده ای نداره من در بیاریه.می تونی خودت بسازش
مثال:بگو=گفتول+کو
بخون=خوندور +شو
****************************************************************
زبان مطربی:
اول کلمه را برداشته و به جای آن ش می گذاریم بعد به ل که آخره
کلمه می اوریم اضافه می کنیم
مثال:امسال=شمسال لی
اسب=شسب لا
عروس=شروس لا
****************************************************************
زبان سوسکی:
در این زبان اول کلمه را برداشته و به جای آن س می گذاریم.بعد
در آخره کلمه،اول کلمه را به ایدی اضافه می کنیم.
تذکر:کلماتی که اولش س است ما ل اضافه می کنیم(سوسک=لوسک به سیدی)
****************************************************************
زبان لاتی:
شنیدم که لات ها قدیم به این زبان صحبت میکردن ولی به نظر
من اشکالی نداره که ما بدونیم.

ما برای تبدیل کردن کلمات فارسی به لاتی باید روی کلمات
تغییراتی ایجاد کنیم یعنی هرکلمه ای را که میخواهیم به لاتی تبدیل کنیم
اول ان کلمه هر حرفی بود را برمیداریم و به اخر کلمه اضافه میکنیم و اخر ان
الف می زاریم

مثال=شستن دست =میشه ستنشا ستدا

راستی صدای ول کلمه باقی میمونه ها

حالت دوم اگر اول کلمه الف بود این کار رو انجام میدیم الف رو از اول کلمه
حذف میکنیم و به جاش (ش) میزاریم و اخرش (لی) اضافه می کنیم

به همین سادگی حالا مبتونین با دوستاتون به صورت خصوصی حرف بزنین.

25 آبان 92
330 دنبال کننده

3

نفر این بیپ را پسندیدند
lovely-boy-72 mohsent sarah_nqi1368