گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
......
14 فروردین 1397, 12:26

نه اینکه از درس و مشق فراری باشم نخوام برم نه بحث این حرفا نیس..فقط از استادامون متنفرم: |از پنج تاشم بدم میاد: |

sleep

از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه : |: دی

14 فروردین 97
Sh-18

نه اینجوری نیس استادامونو دوس ندارم: دی

14 فروردین 97
sleep

از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه دیگه بهونه نیار گفتی از استادات بدت میاد : |: دی

14 فروردین 97
Sh-18

نخیرم چرا برعکس میگی درس و مشق میدوستم: دی
اصن متنفر بودن از درس و مشق چه ربطی به استاد داره؟

14 فروردین 97
25X

: ) ))

14 فروردین 97
sleep

ببین وقتی از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه . از دورم مشخصه : |: دی

14 فروردین 97
Sh-18

مسود: |
Sleepچرا حرف زور میگی: - L: d

14 فروردین 97
sleep

اخه تابلوعه از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه . حرف زور نیست : |: دی

14 فروردین 97
25X

شاپری: - w

14 فروردین 97
Sh-18

ای بابا باز حرف خودش زد: |چرا این همه اصرار داری من از درس فراریم'-L: d
مسود بیا منو بزن: |

14 فروردین 97
25X

:زدن

14 فروردین 97
sleep

من اصرار ندارم بابا وقتی از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه . فک میکنی بقیه اصرار دارن که تو از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه : |: دی

14 فروردین 97
Sh-18

مسود: سوت
Sleepچرا موضوع پیچیده میکنه من کی گفتم نمیخوام برم دانشگاه: - L: d

14 فروردین 97
25X

شاپری: سوت: - L

14 فروردین 97
sleep

از دلت خوندم که از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه دیگه معلوم نیست ؟ : |: دی

14 فروردین 97
25X

= ) ))))

14 فروردین 97
Sh-18

مسود: سوت
Sleepنه معلوم نیس که من نمیخوام برم دانشگاه: دی اصلا دانشگاه به چمونه: |

14 فروردین 97
25X

کوفت: سوت

14 فروردین 97
Sh-18

مسود ببند نیشتو: |

14 فروردین 97
25X

: دی

14 فروردین 97
sleep

باور نمیکنی از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه ؟ : | حرف منو باور نمیکنی از بچه ها بپرس که از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه یا نه : |: دی

14 فروردین 97
Sh-18

چرا حرفتو باور میکنم: ) )خداییش حقیقته: ) )

14 فروردین 97
25X

: - j

14 فروردین 97
sleep

پس قبول داری از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه دیگه ؟ / : ): دی

14 فروردین 97
Sh-18

نه اولش از استادا متنفرم: دی
دومش از دانشگاهمون: دی
من از درس فراری نیسم.مگه حسنی ام: دی

14 فروردین 97
25X

: ) ))))= ) )))))

14 فروردین 97
sleep

عجب ادمیه : | همین الان گفتی حرفتو باور میکنم عین حقیقته که از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه . الان باز تکذیبش میکنی که از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه ؟ : دی : |

14 فروردین 97
Sh-18

اونو گفتم کوتاه بیای : سوت وگرنه من سر حرفمم: افتخار
اینجور که میبینم خودت از درس فراری فک میکنی همه اونجورین: سوت

14 فروردین 97
sleep

یه بار میگی از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه و یه بار میگی از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه رو به خاطر این گفتی من کوتاه بیام : |: دی

کاملا مشخصه حداقل از ته دلت میخوای اعتراف کنی از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه ولی وجدانت نمیزاره : دی: |

14 فروردین 97
Sh-18

نه از درس و مشق فراری نیستم: دی
از دانشگاه به خاطر این نمیخوام برم که راش دوره: |
نه فراری نیستم از استادا بدم میاد: دی
اصلا کوتابیا نیسی آ: کچل

14 فروردین 97
sleep

الان داری میگی از استادا بدت میاد که درس میدن و از دانشگاهم که بدت میاد و استادا هم که درس و مشق میدن پس میشه نتیجه گرفت از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه دیگه خب : |: دی

14 فروردین 97
25X

گوگیجه گرفتم بس کنید: ) )))))))

14 فروردین 97
sleep

مسعود اگه قبول داری از درس و مشق فراریه و نمیخواد بره دانشگاه دیگه برو من خودم بهش اثبات میکنم که از درس و مشق فراریه و نمیخواد بره دانشگاه : |

14 فروردین 97
25X

= ) )))))

14 فروردین 97
Sh-18

استادا درس نمیدن خودمون به خودمون درس میدیم: دی
پس در نتیجه من از اساتید بدم میاد: دی نه از درس: دی

14 فروردین 97
sleep

چرا اینقد مقاومت میکنی که از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه ؟ : |

14 فروردین 97
Sh-18

ببین قسمت اول جملت اشتباهیه اما دومش درسته: دی
فراری نیستم: دی

14 فروردین 97
sleep

پس چرا رفتی دانشگاه ؟ : | : دی

14 فروردین 97
Sh-18

چون مجبور بودم برم: دی

14 فروردین 97
sleep

پس نتیجه میگیریم از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه . بلکه مجبورت کردن : |: دی

14 فروردین 97
Sh-18

نه : دی شهر خودم بود میخواستم برم: دی خودم خودمو مجبور کردم: |
چه اصراری داری: |

14 فروردین 97
sleep

من حیث المجموع از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه دیگه خب با این حساب : |: دی

14 فروردین 97
Sh-18

نخیر اشتباه عرض نمودی: دی

14 فروردین 97
sleep

مقاومت نکن بپذیر از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه : |

14 فروردین 97
Sh-18

چه اصراری داری از درس و مشق فراریم: -؟

14 فروردین 97
sleep

چون مشخصه از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه دیگه : |

14 فروردین 97
Sh-18

من بپذیرم راحت میشی؟: |

14 فروردین 97
sleep

بله : |: دی

14 فروردین 97
Sh-18

خوب: دی

14 فروردین 97
sleep

خوب چی ؟ / : )

14 فروردین 97
Sh-18

یعنی فراری نیستم: ) )

14 فروردین 97
sleep

باز انکار کردی از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه ؟ : | ای بابا : |: دی

14 فروردین 97
Sh-18

نخیر : دی

14 فروردین 97
sleep

اقا قبول داری از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه یا نه ؟ : دی

15 فروردین 97
Sh-18

نه دیگه قسمت اول جملتو قبول ندارم: دی

15 فروردین 97
sleep

خب چرا قبول نداری ؟ : دی

15 فروردین 97
Sh-18

من کی گفتم قبول ندارم?: dنصف جملتو قبول دارم نصفش اشتباهه تصحیحش کنی درس میشه: دی

15 فروردین 97
sleep

بر طبق نظرات قبلی پیش بینی میشه به زودی از درس و مشق هم فراری میشی پس قبول کن از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه : |: دی

15 فروردین 97
Sh-18

نه فراری نمیشم تازه میخوام خانوم دکترم شم: ) )
از تو اصرار از من انکار: سوت

15 فروردین 97
sleep

چه جالب خانم دکتری که از درس و مشق فراریه و نمیخواد بره دانشگاه : |

15 فروردین 97
Sh-18

دقت کن میخوام خانوم دکتر شم هنوز نیسم: سوت
گفتم چرا نمیخوام برم دانشگاه چون راش دوره واقعا سخته: کچل

15 فروردین 97
sleep

خب جالب تر شد : | دختری که میخواد خانوم دکتر بشه از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه : | ادم نمیره همه چی میبینه : سوت : دی

خب چون راهش دوره از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه دیگه : |: دی

15 فروردین 97
Sh-18

نخیر از درس و مشق فراری نیستم : کچل

15 فروردین 97
sleep

اخه از دورم مشخصه از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه دیگه چرا موهاتو میکنی : |: سوت

15 فروردین 97
Sh-18

من دوس ندارم برم دانشگاه راهش دوره استاداش یه تومن نمیرزن افتاد: - L

15 فروردین 97
sleep

چون از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه الان عصبی شدی ؟ : | این که عادیه خب : دی: |

15 فروردین 97
Sh-18

نخیر: |هی میپیچونیش: |

15 فروردین 97
sleep

چیو میپیچونم ؟ : | این که از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه که چیز پیچیده ای نیست : دی

15 فروردین 97
Sh-18

فراری نیستم: |

15 فروردین 97
sleep

هستی یه بار اون بالا تایید کردی : |

15 فروردین 97
Sh-18

اون تایید کردم کوتاه بیای لونم انگاری کوتاه بیا نیستی: |

15 فروردین 97
sleep

ولی به نظر میومد از ته دل تایید کرده باشی / : ) : |

15 فروردین 97
Sh-18

نه از ته دلم نیس
اگع از ته دل بود مطمین باش ترک تحصیل میکردم
فقط و فقط با دانشگاو استاداش مشکل دارم همین
: دی

15 فروردین 97
sleep

آخه سوال من اینه کسی که از ته دلش نگفته چطور از درس و مشق فراریه و نمیخواد بره دانشگاه ؟ : | : ) )

15 فروردین 97
Sh-18

دیوونم کردی دلم میخواد فحشت بدم: ) ): ) )

15 فروردین 97
sleep

یه دختر با کمالات فحش نمیده البته : سوت

مگه اینکه از درس و مشق فراری باشه و نخواد بره دانشگاه : ) ))

15 فروردین 97
Sh-18

میدم فش: - L

15 فروردین 97
sleep

اوه : | بابا مثل اینکه حسابی از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه : ) )

15 فروردین 97
Sh-18

خدا خیرت بده من به شما چی بگم: ) )

15 فروردین 97
sleep

بگو از درس و مشق فراریم و نمیخوام برم دانشگاه : |: دی

15 فروردین 97
Sh-18

نخیر نمیگم: افتخار

15 فروردین 97
sleep

اینقد گفتن حقیقت سخته برات همیشه یا فقط در این مورد اینطوری هستی ؟ : |

15 فروردین 97
Sh-18

من نمیتونم حقیقتو به جنابالی بفهمونم: ) )

15 فروردین 97
sleep

ضعیفی ؟ : |: دی

15 فروردین 97
Sh-18

خیر نمیفهمی: ) )

15 فروردین 97
sleep

جدی جدی گفتی نفهمم من الان ؟ : |: دی

15 فروردین 97
Sh-18

استغفرا..من کی جسارت کردمx _ x

15 فروردین 97
sleep

همین دوتا کامنت پیش دیگه : سوت

16 فروردین 97
Sh-18

من یه چیزی گفتم شما به خودت نگیر: d

16 فروردین 97
sleep

ولی از کسی که از درس و مشق فراریه و نمیخواد بره دانشگاه بعید نیست : سوت

17 فروردین 97
Sh-18

من الان دانشگاهم اصلنم فراری نیستم: سوت

17 فروردین 97
sleep

جبر روزگار شما رو دانشگاه فرستاده الان وگرنه که از درس و مشق فراری هستی و نمیخوای بری دانشگاه : سوت

17 فروردین 97
Sh-18

نمیدونم چرا باید یه حرف صد بار تکرار کنم: دی

18 فروردین 97
sleep

میتونی یه بار تکرار کنی از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه خب : |: دی

18 فروردین 97
Sh-18

نخیر: سوت

18 فروردین 97
sleep

نمیتونی ؟ : |: دی

18 فروردین 97
Sh-18

نه: دی

19 فروردین 97
sleep

بتون : |

19 فروردین 97
Sh-18

نیتونم: |

19 فروردین 97
sleep

ببین تو قوی ای . بتون . میتونی : |

19 فروردین 97
Sh-18

کی گفته من قوی ام: |داش نمیشه چرا درک نمیکنی: سوت

19 فروردین 97
sleep

sh-18 علامت گروه های مقاومت محلی خرقه ی سرخه دیگه : | نماد قدرتشون : | پس میتونی درک نمیکنم : دی

19 فروردین 97
Sh-18

نمیفهمی دیگه چیکارش کنم: کچل

19 فروردین 97
sleep

متشکرم دیگه همین مونده بود تاکید کنی روش : |: دی

19 فروردین 97
Sh-18

خواهش میشود: دی

19 فروردین 97
sleep

علی ایحال اینکه از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه ابعاد مثبتی هم داره : دی

20 فروردین 97
Sh-18

میدونم ولی نیستم: دی

20 فروردین 97
sleep

اگه نمیبودی قبول نمیکردی که : |: دی

20 فروردین 97
Sh-18

نه ربطی نداره: دی

20 فروردین 97
sleep

اگه فلش میخوای قبول کن از درس و مشق فراری ای و نمیخوای بری دانشگاه پس : سوت

21 فروردین 97
Sh-18

اون وقت فلش میفرستی؟: ) )

21 فروردین 97
sleep

اونموقع به صورت جدی در موردش فکر میکنم : سوت

22 فروردین 97
Sh-18

مگه ازت خواستگاری میکنم میخوای فک کنی: |

22 فروردین 97
sleep

خواستگاری فلشم اومدی خانوم : |

22 فروردین 97
Sh-18

برو خداتو شکر کن باز من خواستگاریش اومدم: |

22 فروردین 97
sleep

میدونی تا الان چند تا خواستگار داشته ؟ : |

22 فروردین 97
Sh-18

چند تا؟: |

22 فروردین 97
sleep

بیش از چندتا حسابش از دستم در رفته : | البته بیشتر اون 64 گیگه : |

22 فروردین 97
Sh-18

الکی نگو: - j

22 فروردین 97
sleep

حالا الکی بگیر : سوت خلاصه که اگه میخوایش حالا حالاها باید بیای و بری : |

22 فروردین 97
Sh-18

نمیخوام خودم دارم: پی

22 فروردین 97
sleep

همینو میخواستم بشنوم : سوت

22 فروردین 97
Sh-18

خوب پس برا من شرط نزار: ) )

22 فروردین 97
494 دنبال کننده

11

نفر این بیپ را پسندیدند
bimo jahan arash6009 sleep arna gartaltiraxtur elham21 mardmorde _mah_ 25X castaway